Hao Wang, PhD, lecturer at School of Applied Foreign Languages, Zhejiang International Studies University, Hangzhou, Zhejiang Province, China